Założenie fundacji

DoradztwoBiznesowe.com | Rejestracja Fundacji i Stowarzyszeń

Jeśli mają Państwo potrzebę założenia fundacji prosimy o kontakt lub o zapoznanie się z poniższą informacją. W naszej ofercie jest także kompleksowe przeprowadzenie procesu założenia fundacji, począwszy od przygotowania aktu, organizacji spotkania u notariusza, przygotowanie statutu, wypełnienie oraz złożenie wniosku do KRS

1. Czym jest fundacja?

Fundacja jest organizacja pozarządową tworzoną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanawianą przez fundatora w akcie fundacyjnym, uzyskującą osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Podstawowe korzyści z tytułu założenia fundacji:

Przede wszystkim: zwolnienia z podatku – fundacje, stowarzyszenia i org. pożytku publicznego sa zwolnione z podatku dochodowego jeżeli prowadza statutowa działalność w określonym przez ustawę zakresie a zarobione fundusze przeznaczają w całości na działalność statutowa.

A poza tym:

  • niski kapitał założycielski, 1000 zł
  • fundacja ma osobowość prawną i sama odpowiada za swe zobowiązania (fundatorzy czy osoby zarządzające fundacją nie odpowiadają swym majątkiem)
  • nie ma ustawowo określonych zasad zarządzania i nadzoru nad fundacją, innymi słowy to fundator ( zasadniczo dowolnie) określa kto i w jaki sposób zarządza fundacją, ile mu za to płacą, i czy w ogóle powołać jakąś radę nadzorczą
  • inne firmy mogą sponsorować fundacją i są to dla nich koszty.
  • nie ma ograniczeń w tworzeniu holdingów fundacji – tzn. jedna fundacja może założyć drugą, itd. ponadto można zmienić statuty w ten sposób, że fundacji A przyzna się prawo powoływania zarządu w fundacji B, a fundacji B zarządu w fundacji A. Oczywiście da się to jeszcze bardziej skomplikować.
  • mając fundację można kwestować o darowizny (darowizna na fundację można do określonej wysokości może pomniejszyć podstawę opodatkowania darczyńcy). Kontynuując wątek wynagrodzeń zarządu fundacji, to jeżeli wynagrodzenia te za podstawę będą miały jedynie tzw. pełnienie funkcji ( a nie np. umowę o pracę ) nie będą wówczas oZUSowane.

3. Efektywność podatkowa fundacji

Fundacja może stać się bardzo korzystną podatkowo opcją prowadzenia działalności.

3.1 Wnoszenie środków do fundacji jest dużo bardziej efektywne podatkowo niż kapitalizowanie spółki gotówką bądź aportem, gdyż nabycie przez fundację w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn.

3.2. Odpowiednio przygotowana fundacja nie płaci podatku dochodowego od dochodów ze swojej działalności gospodarczej. Dochód fundacji przeznaczony na jej cele statutowe jest zwolniony z podatku dochodowego także w razie wykorzystania go na lokatę kapitału przez nabycie papierów wartościowych.

4. Kto może założyć fundację?

Osobę tworzącą fundację nazywamy fundatorem. Fundatorem może zostać zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec. Fundacje może powołać również osoba prawna, mająca siedzibę w Polsce lub za granicą. Fundację może powołać kilka osób fizycznych lub prawnych.

5. Etapy zakładania fundacji

Niezbędne do powołania fundacji są:

a) wola fundatora, aby założyć fundację, wyrażona w tzw. akcie fundacyjnym,

b) opracowanie statutu, czyli dokumentu określającego organizację i sposób działania fundacji,

c) złożenie wniosku rejestrowego o wpisanie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego,

d) wpisanie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Akt fundacyjny

Wola powołania fundacji wyrażona zostaje w akcie fundacyjnym. Akt ten ma formę aktu notarialnego.  Akt fundacyjny określa cel fundacji a także majątek przeznaczony na realizację tego celu.

Fundator może również wskazać właściwego ministra, który będzie sprawował nadzór nad organizacją (najlepiej wskazać tego, który właściwy jest w sprawach stanowiących główne cele fundacji).

7. Cele fundacji

Fundacja może zostać ustanowiona dla realizacji celów zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej, celów społecznie lub gospodarczo użytecznych.

Podstawowe wartości RP zostały wskazane w Konstytucji, w rozdziale ,,Rzeczpospolita”. Cele fundacji muszą mieć charakter publiczny, służyć dobru ogółu.

8. Wartość funduszu założycielskiego

Ustawa nie określa minimalnej wartości składników majątkowych, w przypadku fundacji prowadzących wyłącznie działalność statutową. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku fundacji prowadzących również działalność gospodarczą. Działalność statutowa fundacji powinna być jej podstawową działalnością i dlatego kwota przeznaczona na nią powinna być wyższa niż na działalność gospodarczą. Minimalna kwota, którą można przeznaczyć na działalność gospodarczą wynosi 1000zł.

9. Koszty aktu notarialnego

Za sporządzenie aktu notarialnego pobierana jest taksa notarialna. Jej wysokość uzależniona jest od wartości majątku przeznaczonego na realizację celu fundacji.

10. Statut fundacji

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy oraz statutu. Statut jest niezbędnym dokumentem dla fundacji, którego rola polega na uzupełnianiu regulacji ustawowych.

Istnieją pewne obowiązkowe elementy, które musi posiadać każdy statut. Zaliczamy do nich:

a) nazwę fundacji

b) siedzibę

c) majątek

d) działalność statutową

e) organy fundacji

Oprócz wymienionych elementów w statucie fundacji mogą znaleźć się również postanowienia dotyczące działalności gospodarczej fundacji, jednostek terenowych oraz zmian z statucie. Po sporządzeniu statut należy podpisać (jeśli fundatorów jest kilku to przez każdego z nich).

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie określonym w jej statucie. Środki uzyskane z tej działalności fundacja musi przeznaczać na swoje cele statutowe.

11. Rejestracja fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

Fundację rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpisywana jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Jeżeli fundacja prowadzi działalność gospodarczą wpisywana jest dodatkowo do rejestru przedsiębiorców.

Chcą Państwo założyć, powołać i zarejestrować fundację lub stowarzyszenie? Prosimy o kontakt + 48 664 268 268

rejestracja fundacji

rejestracja fundacji